چرا کاهش شدید تعداد کاربران تلفن همراه برای بازاریابان رسانه های اجتماعی یک موضوع مهم و اصلی تلقی می شود؟

بازاریابان رسانه های اجتماعی تاکید فراوانی بر کلیک کردن روی لینک های تبلیغاتی دارند. روی هم رفته رسانه های اجتماعی به ترافیک…
آرشیو مقالات